Fundacja FAVEO

Fundacja „Faveo” powołana została w sierpniu 2007 roku i rozpoczęła działalność
1 listopada 2007 roku. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

Celami statutowymi Fundacji są:
– Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w różnych
obszarach i branżach, a w szczególnie w branży chemicznej.
– Działania na rzecz polityki rynku pracy.
– Podnoszenie jakości i umiędzynarodowienie standardów kształcenia zawodowego.
– Inicjowanie i realizacja dialogu społecznego w ważnych społecznie kwestiach, także w zakresie międzynarodowym.
– Wspieranie współpracy polsko-niemieckiej i międzynarodowej w różnych dziedzinach życia (np. wymiana młodzieży, ochrona środowiska naturalnego) oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami.
– Promocja i wdrażanie idei integracji europejskiej.
– Działanie w obszarze edukacji międzykulturowej.

Fundatorzy Fundacji:
Qualifizierungsförderwerk Chemie Beteiligungs- und Consulting GmbH
Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność“
Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

Działalność Fundacji

Fundacja koncentruje swoje projekty głównie w obszarze rynku pracy, edukacji zawodowej i międzykulturowej. W ostatnich latach dzięki projektom Faveo dziesiątki uczniów z Polski odbyło staże zawodowe w Niemczech, a młodzi Niemcy zrealizowali praktyki w firmach polskich. W oparciu o środki pozyskiwane przez Fundację z funduszy unijnych realizowane są projekty rozwijające programy edukacyjne i materiały szkoleniowe, uzupełniające bazę dydaktyczną i wzmacniające kontakty europejskie. Fundacja pielęgnuje szeroką sieć współpracy z wieloma instytucjami w Polsce i w Niemczech, dzięki czemu stanowi platformę komunikacji na rożnych płaszczyznach – edukacji i rynku pracy, pracowników i pracodawców, uczniów i nauczycieli, Polaków i Niemców. Dzięki temu potencjałowi Faveo może inicjować innowacyjne rozwiązania w edukacji zawodowej, które wdrażane są na poziomie krajowym i międzynarodowym. Poprzez organizacje założycielskie Fundacja wspiera polsko-niemieckie kontakty związkowe i dialog społeczny na europejskim poziomie.