O Nas

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce jest branżową strukturą ogólnokrajową. Siedzibą Federacji są Katowice. Federacja zrzesza na zasadach dobrowolności organizacje związkowe przedsiębiorstw i instytucji tych przemysłów i branż pokrewnych. Federacja jest następcą prawnym ogólnokrajowych organizacji związkowych, działających w ruchu chemicznym od 1919 roku, w tym Związku Zawodowego Przemysłu Chemicznego w Polsce i jego poprzedników prawnych.
Federacja działa na podstawie statutu, zgodnie z Konstytucją RP i innymi ustawami oraz międzynarodowymi konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską. Strukturę Organizacyjną określa Statut Federacji, Regulamin Organizacyjny Federacji oraz Schemat Federacji.
Najwyższym gremium Federacji jest Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji. Wyborcze Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji zwołuje Rada Federacji nie później niż w dniu zakończenia 4 letniej kadencji. Natomiast Sprawozdawcze Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji zwołuje Rada Federacji w okresach dwuletnich. Zgromadzenie Związków Zawodowych Federacji między innymi uchwala program oraz główne kierunki i cele działania Federacji. Wybiera i odwołuje Przewodniczącego Federacji. W okresach pomiędzy Zgromadzeniami organem jest Rada Federacji – 27 członków. Zbiera się 4 razy w roku w określonych terminach.
Prezydium Rady Federacji jest organem wykonawczym Rady Federacji w okresie między jej posiedzeniami. Prezydium pracuje zgodnie z uchwalonym przez Radę Federacji regulaminem.
Na czele Federacji stoi Przewodniczący wybierany na Wyborczym Zgromadzeniu Związków Zawodowych Federacji na 4 lata.
Organem kontrolno-rewizyjnym Federacji jest Komisja Rewizyjna Federacji, składająca się z 5 członków. Na czele Komisji Rewizyjnej jest Przewodniczący, wybierany przez członów Komisji spośród swego grona.
Członkowie Rady Federacji i Komisji Rewizyjnej są wybierani w poszczególnych Krajowych Sekcjach oraz Okręgach na 4 letnią kadencję.

Federacja podpisała porozumienie o współdziałaniu z organizacjami pracodawców branży chemicznej i szklarskiej na szczeblu krajowym oraz jest uczestnikiem sektorowego dialogu społecznego dla przemysłu chemicznego na szczeblu europejskim.

Celami Federacji ZZPChSziC w Polsce są w szczególności:
– Obrona i reprezentowanie interesów społeczno-zawodowych, socjalno-bytowych, kulturalnych, warunków pracy i życia oraz uprawnień pracowników zatrudnionych w przemyśle chemicznym i byłych pracowników.
– Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących ustawodawstwa pracy, warunków pracy, ochrony środowiska naturalnego, działalności socjalno-bytowej w zakładach przemysłu chemicznego, szklarskiego, ceramicznego oraz im pokrewnych.
– Kształtowanie aktywności zawodowej, etyki zawodowej, rzetelnego stosunku do pracy, kultury stosunków międzyludzkich oraz ochrona godności ludzi pracy.
-Udział w kształtowania prawa poprzez opiniowanie aktów prawnych i zgłaszania własnych inicjatyw odnośnym organom władzy państwowej i gospodarczej.
– Integracja ruchu związkowego i umacnianie jego pozycji w skali branży, kraju i na arenie międzynarodowej, poprzez nawiązywanie współpracy z innymi centralami i federacjami związkowymi.
– Działalność na rzecz rozwijania i utrwalania demokratycznych stosunków społecznych, swobód obywatelskich i współpracy z różnymi organizacjami.
– Współuczestniczenie w kształtowaniu i realizacji programów i zadań społeczno-gospodarczych w poszczególnych przedsiębiorstwach, branży i kraju.
Swoje cele realizuje poprzez organizowanie współdziałania zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji. Prezentuje związkowe stanowiska wobec organów władzy administracji państwowej i gospodarczej, organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, a także samorządowej i organizacji pracodawców. Popieranie statutowej działalności zakładowych organizacji związkowych poprzez udział w dialogu pomiędzy stroną Pracowniczą a Pracodawcą. Federacja opiniuje oraz uczestniczy w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących prawa pracy, życia i bytu pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów. Prowadzi także własne badania i analizy dotyczące poziomu płac oraz kosztów utrzymania. Bezpłatnie udziela porad prawnych zakładowym organizacjom związkowych wchodzącym w skład Federacji. Występuje w ich imieniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych oraz innymi organami. Występuje w sporach zbiorowych oraz w prowadzeniu mediacji pomiędzy stroną związkową a Pracodawcą. Prowadzi także działalność informacyjną, wydawniczą oraz szkoleniową niezbędną do prowadzenia działalności związkowej. Od wielu lat przez Federację organizowane są szkolenia, 2 razy w roku, dla Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy. Od tego roku Fedracja rozpoczęła cykl szkoleń skierowanych do Kobiet, działaczek zakładowych organizacji związkowych. Federacja ZZPChSziC jest właścicielem „Sanatorium Chemik” Sp. z o.o. w Dusznikach Zdroju. Poprzez sanatorium prowadzi oraz organizuje wymianę turystyczną, wypoczynek dla dzieci oraz leczenie sanatoryjne.