Aktualności

Zmiany w umowach terminowych

17 marca 2016

22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks pracy. Zmiana dotyczy zawierania umów na czas określony, a celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania tych umów o pracę.

Ustawa zakłada:

 • Ograniczenie okresu zatrudnienia na umowy terminowe do 33 miesięcy
 • Zmianę okresu wypowiedzenia umów o pracę
 • Zmiany dotyczące umów na okres próbny
 • Likwidację umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

PRZYPOMINAMY!
Ustawa nie dotyczy tylko nowych umów.
Zawiera przepisy przejściowe, które swoim zakresem obejmują również umowy o pracę istniejące obecnie, dlatego warto zapoznać się z nimi.

Czytaj więcej

Stanowisko trzech central związkowych w sprawie emerytur

15 marca 2016

Uprzejmie informujemy, że  9 marca br. Rada OPZZ zaakceptowała wspólne stanowisko trzech reprezentatywnych central związkowych w sprawie poparcia prezydenckiego projektu ustawy, przywracającej wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Centrale zwróciły się o uzupełnienie tego projektu o możliwość przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy: 35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn. Treść stanowiska  (pobierz PDF)

Rada OPZZ zaaprobowała wystąpienie do Prezydenta RP. z prośbą o spotkanie celem omówienia zagadnień związanych z proponowanymi zmianami w ustawie emerytalnej. Treść listu (Pobierz PDF)

 

 

Ze związkowym pozdrowieniem,

 

 

Biuro Prasowe OPZZ

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Komisji Kobiet w dniu 03.03.2016 r.

8 marca 2016
 1. Wiceprzewodnicząca Federacji Aleksandra Gac przedstawiła informacje odnośnie zorganizowanego w styczniu 2016 r. szkolenia dla Kobiet. Poruszane tematy na szkoleniu:

– Kobieta w miejscu pracy – zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą, oparte na Analizie Bioenergetycznej, terapii grupowej i konsultacjach indywidualnych,

– Warsztaty – kobieta i stres,

– Zajęcia na platformie SHUMANA – rozładowanie stresu.

 1. Został zaproponowany następny temat na szkolenia: Mobbing, molestowanie i stalking kobiet w miejscu pracy.

Wszystkie uczestniczki stwierdziły, że takie szkolenie jest bardzo potrzebne. Planowany termin szkolenia październik 2016 roku.

Wszystkim uczestniczkom posiedzenia Komisji Kobiet bardzo dziękuję za aktywny udział.

W związku z tym, że spotkanie odbyło się krótko przed Dniem Kobiet spędziłyśmy je przy deserze, kawie i lampce wina.

Czytaj więcej

Komunikat z Posiedzenia Rady z dnia 03.03.2016r. w Ślesinie

8 marca 2016

Zawiadamiam, że w dniu 3 marca 2016 r. w Ślesinie odbyło się posiedzenie Rady Federacji, podczas którego:

 1. Wiceprzewodnicząca Federacji Aleksandra Gac, która obecnie pełni obowiązki Przewodniczącej przedstawiała informacje o działalności Federacji pod jej kierownictwem, w okresie od 21.11.2015 r. do nadal;

 2. Przedstawione zostały przez Komisję Statutową propozycje zmian w Statucie Federacji;

 3. Odbyła się dyskusja nad przedstawionymi propozycjami zmian Statutu Federacji, w czasie której radca prawny obsługujący Federację udzielał wyjaśnień zebranym. Został również uzgodniony terminarz prac nad ostateczną wersją projektu nowego Statutu, zgodnie, z którym:

– do 17.03.2016 r. Biuro Federacji będzie zbierać od członków Rady Federacji propozycje zmian do projektu Statutu;

– do końca kwietnia br. Komisja Statutowa przy udziale radcy prawnego, obsługującego Federację, przygotują projekt Statutu ze zmianami proponowanymi przez członków Rady Federacji oraz projekt regulamin organizacyjnego i ordynacji wyborczej;

– w ostatnim tygodniu kwietnia br. projekty ww. dokumentów zostaną omówione na Prezydium Rady Federacji;

– na najbliższym posiedzeniu Rady Federacji planowanym na czerwiec br. członkowie Rady Federacji podejmą decyzję w sprawie skierowania projektu Statutu oraz regulaminu organizacyjnego i ordynacji wyborczej pod obrady Walnego Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji;

 1. Została przyjęta w poczet członków Federacji nowa organizacja związkowa, tj.: Związek Zawodowy Pracowników Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., którego przewodniczącym jest Kol. Józefa Żukrowskiego.

 2. Została podjęta uchwała o wykreśleniu z listy członków Federacji Związku Zawodowego Pracowników Przedsiębiorstwa Handlowo – Produkcyjnego „Chemia – Katowice” S.A. w Katowicach;

 3. Została podjęta uchwała o wystąpieniu z Europejskiej Federacji Związków Zawodowych industriAll.

 4. Wybrano nowych przedstawicieli do zespołu ds. Chemii prowadzonego w ramach Dialogu Społecznego, tj.: Kol. Bożenę Borys oraz Kol. Wiesława Kosibę oraz, jeżeli będzie możliwość uczestnictwa trzech przedstawicieli, Kol. Pawła Krajewskiego.

 5. Przedstawiona została informacja na temat Dialogu Chemia, które zostało zorganizowane przez Kolegów z „Solidarności” w dniu 16.02.2016 r.

 6. Przedstawiono informacje w zakresie składki na OPZZ w 2016 roku.

 7. Przedstawiono informację na temat złożenia oświadczenia o rezygnacji przez Kol. Jolantę Szemień z funkcji przewodniczącej Sekcji Instytutów oraz o niezgodności ze Statutem Federacji ewentualnych uchwał zgromadzenia ww. zgromadzenia Sekcji Instytutów i organizacji członkowskiej tej Sekcji, jak i braków formalnych pism kierowanych do Biura Federacji z Sekcji Instytutów;

 8. Członkowie Rady Federacji wyrazili swoje negatywne stanowisko w stosunku do działań partii Nowoczesna w zakresie zmian do ustawy o związkach zawodowych.

 9. Wiceprzewodnicząca Federacji Aleksandra Gac zwróciła uwagę zebranym, że korzystanie z pomocy prawnej przez członków Federacji powinno odbywać się za pośrednictwem Biuro Federacji.

Wszystkim uczestnikom posiedzenia Rady bardzo dziękuję za aktywny udział.

Czytaj więcej

500+

7 marca 2016

W lutym 2016 roku została uchwalona tak zwana ustawa „500 plus” o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawa wprowadza tak zwane „świadczenie wychowawcze”. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

UWAGA: Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Ustawa wprowadza szczegółowe zasady ustalania dochodu rodziny oraz regulacje dotyczące różnych sytuacji mogących mieć wpływ na wysokość świadczenia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Wniosek powinien zawierać dane dane dotyczące:

1) osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej;

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5)) każdego członka rodziny;

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia.

www.kancelaria-porada.pl

biuro@kancelaria-porada.pl

tel.. 781 729 460

Gliwice, ul. Chodkiewicza 31

Czytaj więcej

Dalszy ciąg informacji dotyczących majątku Związków Zawodowych.

7 marca 2016

Przez bierność kolejnych rządów rozgrabiono potężny majątek dawnego Funduszu Wczasów Pracowniczych – twierdzi NIK.

REDAKCJA POLECA

11.09.2015Związki zawodowe przejmą FWP

24.07.2015Majątek Funduszu Wczasów Pracowniczych stanie się mieniem spółki z o.o.

Mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego żaden rząd nie chciał równo podzielić związkowego majątku po Funduszu Wczasów Pracowniczych (FWP). Efekt: wystarczyło kilkanaście lat, by stopniał do 15 proc. pierwotnego stanu. W tym czasie zarządca, Fundacja Porozumienie, wypłacił sobie 16 mln zł dywidend – alarmuje NIK w raporcie, który poznała „Rzeczpospolita”.

Fundacja miała jedynie zarządzać naszym mieniem, a zaczęła je niezgodnie z prawem wyprzedawać – mówi „Rzeczpospolitej” Piotr Duda, szef „Solidarności”. Jak dodaje, w fundacji trwa audyt, który odsłoni skalę nadużyć.

Z 293 obiektów hotelowych FWP zostało tylko 46 – podliczyła NIK, która po raz drugi zbadała, co się stało ze związkowym mieniem. Za ile je sprzedano, nie wiadomo, do Fundacji NIK nie wpuszczono (zawiadomiła prokuraturę).

Domy wczasowe, hotele i grunty w znanych kurortach składały się na majątek FWP, w 1997 r. wart 104 mln zł. Wszystko przejął OPZZ, który założył spółkę o nazwie Fundusz Wczasów Pracowniczych należącą do Fundacji Porozumienie.

Trybunał Konstytucyjny w 1998 roku uznał, że oddanie mienia w zarząd tylko jednemu związkowi jest niesprawiedliwe i polecił sprawę uregulować. Ale wyrok latami był tylko na papierze. Dopiero jesienią 2015 r. pod naciskiem NIK przyjęto wykonującą go ustawę.

Tyle że do podziału między „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ została znikoma część. Spółka FWP większość majątku sprzedała: liczba miejsc noclegowych zmalała z 13 tys. do 3,1 tys. I choć spółka nie osiągała zysków z podstawowej działalności, to jej wspólnicy otrzymywali olbrzymie dywidendy.

Faktycznym źródłem finansowania dywidendy nie były wyniki prowadzonej przez spółkę podstawowej działalności operacyjnej, ale środki uzyskiwane ze zbywania majątku” – podkreśla NIK.

Łącznie od powstania spółki FWP do 2014 r. wypłacono 16,6 mln zł dywidend. W sytuacji kiedy „wynik finansowy brutto spółki FWP bez sprzedaży majątku w tym samym okresie był ujemny” – podkreśla Izba, uznając takie działanie za niegospodarne.

NIK skrytykowała kolejnych ministrów skarbu, którzy nie uregulowali statusu mienia FWP w latach 2004–2014 i nie wykonali wyroku TK. Stosowne rozwiązanie przyjęto dopiero w 2015 r. w ramach inicjatywy poselskiej.

Najważniejszym efektem kontroli NIK było uchwalenie przez Sejm ustawy o uprawnieniach do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i tym samym realizacja najdłużej niewykonywanego wyroku TK – mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes Izby.

W styczniu „S”, OPZZ i FZZ przejęły spółkę – wymieniono zarząd i radę nadzorczą. Piotr Duda zaznacza: – Próbujemy wycenić to, co zostało. Nie ukrywam, że mamy obawy, czy ten majątek jest cokolwiek wart i czy nie przejęliśmy zamiast niego długów. Jeśli będą podstawy, zawiadomimy prokuraturę – zapowiada.

Dlaczego doszło do wieloletniej bezczynności? – Bo nie chcieli oddać związkom ich majątku, na złość – mówi Duda.

W swoim raporcie NIK wskazuje, że kluczową rolę w sprawie odgrywał Maciej M., który „wchodził (od 2001 do 2004) do rady nadzorczej spółki, będąc w tym samym czasie przewodniczącym Rady Fundacji Porozumienie”. Raport wskazuje też, że M. „jako Sekretarz Stanu w MPiPS w okresie maj–wrzesień 1997 r. nadzorował prace dotyczące wyceny majątku FWP. Natomiast w okresie czerwiec–listopad 2001 r., tzn. w czasie utworzenia przez OPZZ Fundacji Porozumienie, a następnie przekazania tej fundacji wszystkich udziałów w spółce FWP, był Przewodniczącym OPZZ”– zaznacza NIK.

Z Maciejem M. nie udało nam się skontaktować.

© Licencja na publikację

© Wszystkie prawa zastrzeżone

źródło: Rzeczpospolita

Czytaj więcej