Aktualności

Temat świadczeń finansowanych przez organizacje związkowe a podatek dochodowy od osób fizycznych.

18 marca 2016
Związki zawodowe mogą przyznawać swoim członkom różnego rodzaju świadczenia. Warto jednak zastanowić się, kiedy obdarowani będą mogli cieszyć się z otrzymanego świadczenia bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego.
Co do zasady bowiem, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia stawiane do dyspozycji przez organizacje związkowe stanowią przychód z innych źródeł. Jednakże w zawartym w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych katalogu zwolnień przedmiotowych pkt 9 dotyczy świadczeń finansowanych ze środków związków zawodowych. We wskazanym przepisie ustawodawca wskazał bowiem, iż wolne od podatku są zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł.

Zmienione w 2010 r. brzmienie powyższego przepisu pozwala na wypłacanie wolnych od podatku zapomóg nie tylko w ściśle określonych przypadkach, ale zawsze gdy zachodzi taka potrzeba. Zarząd organizacji związkowej może na przykład podjąć uchwałę o przyznaniu swoim członkom „zapomogi świątecznej”. W takim przypadku wypłacona kwota, o ile nie przekroczy 638 zł, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Pamiętać jednak należy, iż w przypadku przekroczenia wskazanej kwoty lub obdarowania swoich członków świadczeniami w innej formie niż pieniężna, na organizacji związkowej po zakończeniu roku podatkowego ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Źródło: http://www.pckp.pl

 

Czytaj więcej

Zmiany w umowach terminowych

17 marca 2016

22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks pracy. Zmiana dotyczy zawierania umów na czas określony, a celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania tych umów o pracę.

Ustawa zakłada:

  • Ograniczenie okresu zatrudnienia na umowy terminowe do 33 miesięcy
  • Zmianę okresu wypowiedzenia umów o pracę
  • Zmiany dotyczące umów na okres próbny
  • Likwidację umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

PRZYPOMINAMY!
Ustawa nie dotyczy tylko nowych umów.
Zawiera przepisy przejściowe, które swoim zakresem obejmują również umowy o pracę istniejące obecnie, dlatego warto zapoznać się z nimi.

Czytaj więcej

Stanowisko trzech central związkowych w sprawie emerytur

15 marca 2016

Uprzejmie informujemy, że  9 marca br. Rada OPZZ zaakceptowała wspólne stanowisko trzech reprezentatywnych central związkowych w sprawie poparcia prezydenckiego projektu ustawy, przywracającej wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Centrale zwróciły się o uzupełnienie tego projektu o możliwość przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy: 35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn. Treść stanowiska  (pobierz PDF)

Rada OPZZ zaaprobowała wystąpienie do Prezydenta RP. z prośbą o spotkanie celem omówienia zagadnień związanych z proponowanymi zmianami w ustawie emerytalnej. Treść listu (Pobierz PDF)

 

 

Ze związkowym pozdrowieniem,

 

 

Biuro Prasowe OPZZ

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Komisji Kobiet w dniu 03.03.2016 r.

8 marca 2016
  1. Wiceprzewodnicząca Federacji Aleksandra Gac przedstawiła informacje odnośnie zorganizowanego w styczniu 2016 r. szkolenia dla Kobiet. Poruszane tematy na szkoleniu:

– Kobieta w miejscu pracy – zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą, oparte na Analizie Bioenergetycznej, terapii grupowej i konsultacjach indywidualnych,

– Warsztaty – kobieta i stres,

– Zajęcia na platformie SHUMANA – rozładowanie stresu.

  1. Został zaproponowany następny temat na szkolenia: Mobbing, molestowanie i stalking kobiet w miejscu pracy.

Wszystkie uczestniczki stwierdziły, że takie szkolenie jest bardzo potrzebne. Planowany termin szkolenia październik 2016 roku.

Wszystkim uczestniczkom posiedzenia Komisji Kobiet bardzo dziękuję za aktywny udział.

W związku z tym, że spotkanie odbyło się krótko przed Dniem Kobiet spędziłyśmy je przy deserze, kawie i lampce wina.

Czytaj więcej