Aktualności

Regulamin przyznawania pobytów leczniczych dla członków organizacji zakładowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce.

5 października 2016

Rada Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce postanawia uruchomić co roczną akcję przyznawania pobytów leczniczych w Sanatorium „Chemik” Sp. z o.o. w Dusznikach Zdroju.
Pobyty lecznicze finansowane będą przez FZZPChSziC w Polsce.
Zasady przyznawania bezpłatnych pobytów leczniczych dla członków organizacji zakładowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce.
Ilość miejsc na tygodniowych pobytach leczniczych przyznawana jest organizacjom zakładowym przez Federację, zgodnie z kluczem uwzględniającym ich wielkość (liczba członków, za których organizacja odprowadza składkę do Federacji).

 

Ilość członków organizacji zakładowej Ilość turnusów Czas trwania
1 – 100 1 1 tydzień w roku
101 – 200 2 2 tygodnie w roku
201 – 300 3 3 tygodnie w roku
301 – 400 4 4 tygodnie w roku
401 – 500 5 5 tygodni w roku
501 – 600 6 6 tygodni w roku
Powyżej 601 7 7 tygodni w roku

Cykl rozliczeniowy przydziału turnusów wynosić będzie 12 miesięcy, począwszy od 03.09.2016 r. Przydział turnusów nastąpi zgodnie z harmonogramem począwszy od organizacji zakładowej zrzeszającej największą ilość członków. Podstawą wyliczenia ilości przyznanych turnusów oraz kolejności organizacji zakładowych korzystających z turnusów będzie terminowe opłacenie składki na rzecz Federacji za I kwartał danego roku.

Organizacja pobytów leczniczych.

Jednotygodniowy turnus leczniczy zaczyna się obiadem w sobotę i kończy się śniadaniem w następną sobotę. Harmonogram przyznanych turnusów organizacjom zakładowym zostanie przekazany do 30 czerwca danego roku przed rozpoczęciem cyklu rozliczeniowego. Dopuszcza się możliwość łączenia tygodni, zostaje to w gestii organizacji zakładowej w bezwzględnym uzgodnieniu z Biurem Federacji. Organizacje zakładowe są zobowiązane do przekazania danych osób, które będą korzystać z bezpłatnych pobytów, do Recepcji Sanatorium Uzdrowiskowego Chemik, najpóźniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem turnusu. Chęć wykorzystania przyznanych limitów turnusów winna być zgłoszona do Recepcji Sanatorium najpóźniej na 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia turnusu. Brak potwierdzenia z organizacji zakładowej uczestnictwa w przyznanym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanego limitu w danym cyklu rozliczeniowym.
Istnieje możliwość przyjazdu na pobyt leczniczy z osobą towarzyszącą, w miarę posiadania wolnych miejsc przez Sanatorium „Chemik”. Osoba towarzysząca będzie zobowiązana uiścić opłatę według preferencyjnych cen przygotowanych dla członków związków. Pobyt z osobą towarzyszącą musi być uzgodniony z Recepcją Sanatorium. Przy czym uzgodnienie musi nastąpić najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem turnusu i potwierdzone wpłaceniem zadatku w wysokości 30 % kosztów pobytu .
Po połowie pierwszego cyklu rozliczeniowego Prezydium przeprowadzi analizę wykorzystania przez organizacje zakładowe przyznanych limitów pobytów leczniczych.
O wynikach analizy poinformuje członków Rady Federacji.

Czytaj więcej

Zasady rezerwacji pobytów leczniczych dla członków organizacji zakładowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce.

5 października 2016

Od dnia 14 stycznia 2017 roku w Sanatorium zostaje przeznaczony dodatkowy pokój dwuosobowy celem umożliwienia przyjazdu z osobą towarzyszącą w tych samych terminach co w harmonogramie przyznanych turnusów leczniczych organizacjom związkowym.

Chęć skorzystania z pobytu w Sanatorium przez osobę towarzyszącą winna być zgłoszona w Recepcji Sanatorium najpóźniej na 3 m – ce przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu i potwierdzona wpłaceniem zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu. Osoba towarzysząca otrzyma potwierdzenie rezerwacji zgodnie z polityką rezerwacji obowiązującą w Sanatorium. Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie osób towarzyszących będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanego dodatkowego pokoju i pokój zostaje wykreślony.

Od dnia 28 września 2016 r Organizacje zakładowe zobowiązane są do przekazywania danych osób, które będą korzystać z bezpłatnych pobytów do Recepcji Sanatorium Uzdrowiskowego . Brak zgłoszenia uczestnictwa z danej organizacji zakładowej w wyznaczonym w regulaminie terminie będzie traktowany jako rezygnacja z przyznanego limitu w danym cyklu rozliczeniowym.

Recepcja przyjmuje zgłoszenia oraz udziela wszystkich informacji związanych z pobytami leczniczymi w godzinach 700-1500 od poniedziałku do piątku .

Czytaj więcej

Newsletter OPZZ – 15.09.2016 r.

16 września 2016

Newsletter OPZZ – Przegląd informacji związkowych, prawnych i gospodarczych

15.09.2016 r.

Dzisiaj: posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

 

Rada Branży OPZZ „Górnictwo, Przemysł Chemiczny i Energetyka”

 

14 września odbyło się kolejne z cyklu spotkań Rad Branż OPZZ, które zaplanowano przed najbliższym posiedzeniem Rady OPZZ, 28 września br. Nad nową kampanią programową OPZZ tym razem obradowała Rada Branży OPZZ „Górnictwo, Przemysł Chemiczny i Energetyka”. W pierwszej części spotkania przedstawiciele branży wraz z kierownictwem OPZZ spotkali się z Ministrem Energetyki Krzysztofem Tchórzewskim oraz Wiceministrem Grzegorzem Tobiszowskim.

 

przeczytaj

Górnicy z Bełchatowa boją się zaangażowania PGE w inne projekty

 

Załoga największej kopalni węgla brunatnego w Polsce obawia się o wypłatę barbórki i czternastki . Zdaniem górników, zaangażowanie właściciela, PGE, w kolejne projekty może się odbić również na nich.

 

przeczytaj

Rząd rekomenduje powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

 

13 września 2016r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są jednym z elementów zapowiadanej reformy podstawowej opieki zdrowotnej i wprowadzają powszechny do niej dostęp.

 

przeczytaj

Wasze rządzenie i nasz bunt

 

Im bliżej do planowanej na 24 września br. wielkiej manifestacji pracowników ochrony zdrowia, tym częściej odzywają się głosy polityków partii rządzącej albo ich bezkrytycznych zwolenników, że manifestacja ta jest częścią działań o charakterze politycznym, wymierzonych przeciwko „Prawu i Sprawiedliwości”. Demonstrujący pracownicy służby zdrowia mieliby zatem należeć do owej grupy osób, które są niezadowolone z utraty władzy przez PO-PSL bo przez to straciły swoje przywileje.

przeczytaj

Witold M. Orłowski: Koszt wyboru, czyli o ochronie i zakazie handlu w niedzielę

 

Na rynku usług ochroniarskich szykują nam się podobno dramatyczne zmiany. Przyzwyczailiśmy się do tego, że są stosunkowo tanie – i było nam z tym dobrze. W końcu który klient lubi, aby kupowane przez niego usługi były drogie, nie? klient lubi, aby kupowane przez niego usługi były drogie, nie? Wzrost minimalnej stawki godzinowej do 13 zł spowodował, że branża zaczęła bić na alarm. Ale przyroda nie znosi ani próżni, ani tym bardziej darmowego lunchu – prędzej czy później trzeba będzie po prostu zaakceptować wyższy poziom cen usług ochroniarskich. Podobnie rzecz miałaby się z zakazem handlu w niedziele.

przeczytaj

Ruszają prace nad nowym kodeksem pracy. Co się zmieni?

W czwartek premier ma powołać członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Eksperci będą mieć półtora roku na przygotowanie nowej konstytucji zatrudnienia.

przeczytaj

We Francji dziś manifestacje i strajk na znak protestu przeciwko nowemu prawu pracy

W związku z protestami, których wznowienie jeszcze przed letnimi wakacjami obiecywały związki zawodowe, przede wszystkim z komunistyczną centralą CGT na czele, Francja musi się przygotować na czekające je dzisiaj znaczne utrudnienia w życiu codziennym. W wielu miastach, w tym w Marsylii i w Dijon zakłócone będzie kursowanie metra, autobusów i tramwajów. W całym kraju dotyczyć to będzie także kolei regionalnych. 15 procent połączeń z lotnisk pod Paryżem ma być odwołanych ze względu na strajk kontrolerów. O ile lekcje w szkołach odbędą się normalnie, o tyle nieczynne będą stołówki i świetlice, w których zatrudnieni są pracownicy merostw. Zamknięta ma być część bibliotek i urzędów pocztowych. W wielu miastach organizowane są manifestacje.

przeczytaj

Czytaj więcej

Uchwały i komunikat z Nadzwyczajnego Posiedzenia Prezydium Rady Federacji z dnia 19.08.2016r.

22 sierpnia 2016

Prezydium Rady Federacji informuję, ze na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Prezydium Rady Federacji została podjęta uchwała nr 25/2016 zgodnie z którą w związku ze złożeniem przez koleżankę Aleksandrę Gac, w dniu 08.08.2016r. rezygnacji ze wszystkich funkcji pełnionych w Federacji, Prezydium Rady Federacji na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 19.08.2016r., tymczasowo wyznaczyło kolegę Bogdana Smołucha do bieżącego kierowania pracą biura Federacji. Umocowanie to obowiązuje wyłączenie do czasu wyboru Przewodniczącego Federacji lub najbliższego posiedzenia Rady Federacji.

Na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Prezydium Rady Federacji została też podjęta Uchwała nr 26/2016 r. zgodnie z którą Prezydium Rady Federacji postanawiało zorganizować szkolenie w miesiącu październiku 2016r. dla Społecznych Inspektorów Pracy z poszczególnych organizacji zakładowych.

Na posiedzeniu Prezydium ustalono też Komunikat, o następującej treści:

Mając na uwadze toczącą się w kraju debatę na temat działalności Państwowej Inspekcji Pracy,Prezydium Federacji widzi również potrzebę przeprowadzenia takiej dyskusji na forum Rady Federacji ,W związku z tym, na najbliższym posiedzeniu Rady Federacji temat ten będzie umieszczony w porządku obrad.Dołożymy również wszelkich starań,aby na obradach był obecny przedstawiciel Głównego Inspektora Pracy.

Czytaj więcej