Aktualności

Spotkanie w Magdeburgu w dniach 21-22.04.2016r

5 maja 2016

W dniach 21-22.04.2016 r. w Magdeburgu odbyło się spotkanie polsko-niemieckie na temat znaczenia ponadzakładowych/branżowych układów zbiorowych w Polsce i w Niemczech.

Ze strony polskiej uczestniczyli w spotkaniu członkowie organizacji związkowych wchodzących w skład „Solidarności” z przewodniczącym Sekretariatu Chemicznego   Kol. Mirosławem Miarą oraz przedstawiciele z naszej Federacji w osobach: Wiceprzewodniczących Federacji: Koleżanki Aleksandry Gac i Bożeny Borys oraz Wiceprzewodniczącego MNSZZ Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Kolegi Piotra Nowakowskiego. Na spotkanie zostali także zaproszeni przedstawiciele Pracodawców oraz przedstawiciel z Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele QFC oraz IG BCE, a także przedstawiciel Pracodawców. Głównym celem tego zebrania było wyjaśnienie jak ważne i jakie znaczenie mają dla pracowników w Niemczech branżowe układy zbiorowe pracy. Jak one funkcjonują i ich rola w niemieckich firmach. Przedstawiona została także sytuacja funkcjonowania układów zbiorowych pracy w Polsce. Wszyscy uczestnicy określili, że wymiana doświadczeń pomiędzy stroną polską i niemiecką była bardzo ciekawa i pozwoliła zrozumieć mechanizmy działania  prawa pracy w Niemczech dla strony polskiej.

Podczas spotkania uczestnicy otrzymali ogromny zasób wiedzy z zakresu prawa pracy z obu stron: polskiej i niemieckiej. Na zakończenie uczestnicy potwierdzili, że takie spotkania są bardzo potrzebne i był to pierwszy etap tego typu spotkań.

Czytaj więcej

Nagroda dla Przewodniczącego OPZZ Jana Guza

21 kwietnia 2016

1

Jan Guz został wyróżniony Nagrodą Dziennika Gazety Prawnej – „Bona lex”.

Wyróżnienie przyznawane jest za działania na rzecz tworzenia dobrego prawa. Kapituła Konkursu w uzasadnieniu podkreśliła szczególną rolę Jana Guza w tworzeniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Nagroda została wręczona  na uroczystej gali przez Jadwigę Sztabińską , przewodniczącą kapituły, zarazem redaktor naczelną Dziennika Gazety Prawnej.

nagroda2

Czytaj więcej

Komunikat

18 kwietnia 2016

W związku z chorobą pracownika biura Federacji Pani Ewy Krzepkowskiej,biuro Federacji jest nie czynne w sprawach pilnych proszę
dzwonić do p.o.Przewodniczącego Pani Aleksandry Gac nr.tel.602 222 494.

Czytaj więcej

Temat świadczeń finansowanych przez organizacje związkowe a podatek dochodowy od osób fizycznych.

18 marca 2016
Związki zawodowe mogą przyznawać swoim członkom różnego rodzaju świadczenia. Warto jednak zastanowić się, kiedy obdarowani będą mogli cieszyć się z otrzymanego świadczenia bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego.
Co do zasady bowiem, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia stawiane do dyspozycji przez organizacje związkowe stanowią przychód z innych źródeł. Jednakże w zawartym w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych katalogu zwolnień przedmiotowych pkt 9 dotyczy świadczeń finansowanych ze środków związków zawodowych. We wskazanym przepisie ustawodawca wskazał bowiem, iż wolne od podatku są zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł.

Zmienione w 2010 r. brzmienie powyższego przepisu pozwala na wypłacanie wolnych od podatku zapomóg nie tylko w ściśle określonych przypadkach, ale zawsze gdy zachodzi taka potrzeba. Zarząd organizacji związkowej może na przykład podjąć uchwałę o przyznaniu swoim członkom „zapomogi świątecznej”. W takim przypadku wypłacona kwota, o ile nie przekroczy 638 zł, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Pamiętać jednak należy, iż w przypadku przekroczenia wskazanej kwoty lub obdarowania swoich członków świadczeniami w innej formie niż pieniężna, na organizacji związkowej po zakończeniu roku podatkowego ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Źródło: http://www.pckp.pl

 

Czytaj więcej

Zmiany w umowach terminowych

17 marca 2016

22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks pracy. Zmiana dotyczy zawierania umów na czas określony, a celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania tych umów o pracę.

Ustawa zakłada:

  • Ograniczenie okresu zatrudnienia na umowy terminowe do 33 miesięcy
  • Zmianę okresu wypowiedzenia umów o pracę
  • Zmiany dotyczące umów na okres próbny
  • Likwidację umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

PRZYPOMINAMY!
Ustawa nie dotyczy tylko nowych umów.
Zawiera przepisy przejściowe, które swoim zakresem obejmują również umowy o pracę istniejące obecnie, dlatego warto zapoznać się z nimi.

Czytaj więcej