Aktualności

Regulamin przyznawania pobytów leczniczych dla członków organizacji zakładowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce

21 lipca 2016

Rada Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce postanawia uruchomić co roczną akcję przyznawania pobytów leczniczych
w Sanatorium „Chemik” Sp. z o.o. w Dusznikach Zdroju.
Pobyty lecznicze finansowane będą przez FZZPChSziC w Polsce.

Zasady przyznawania bezpłatnych pobytów leczniczychdla członków organizacji zakładowych wchodzących w składFederacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego iCeramicznego w Polsce.

Ilość miejsc na tygodniowych pobytach leczniczych przyznawana jest organizacją zakładowym przez Federację, zgodnie z kluczem uwzględniającym ich wielkość (liczba członków, za których organizacja odprowadza składkę do Federacji).

Ilość członków organizacji zakładowej Ilość turnusów Czas trwania
1 – 100 1 1 tydzień w roku
101 – 200 2 2 tygodnie w roku
201 – 300 3 3 tygodnie w roku
301 – 400 4 4 tygodnie w roku
401 – 500 5 5 tygodni w roku
501 – 600 6 6 tygodni w roku
Powyżej 601 7 7 tygodni w roku

Cykl rozliczeniowy przydziału turnusów wynosić będzie 12 miesięcy, począwszy od 03.09.2016 r.
Przydział turnusów nastąpi zgodnie z harmonogramem począwszy od organizacji zakładowej zrzeszającej największą ilość członków.
Podstawą wyliczenia ilości przyznanych turnusów oraz kolejności organizacji zakładowychkorzystających z turnusów będzie terminowe opłacenie składki na rzecz Federacji za
I kwartał danego roku.

Organizacja pobytów leczniczych.

Jednotygodniowy turnus leczniczy zaczyna się obiadem w sobotę i kończy się śniadaniem w następną sobotę.
Harmonogram przyznanych turnusów organizacjom zakładowym zostanie przekazany do 15 maja danego roku przed rozpoczęciem cyklu rozliczeniowego.
Dopuszcza się możliwość łączenia tygodni, zostaje to w gestii organizacji zakładowej w bezwzględnym uzgodnieniu z Biurem Federacji.
Organizacje zakładowe są zobowiązane do przekazania danych osób, które będą korzystać z bezpłatnych pobytów najpóźniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem turnusu.
Chęć wykorzystania przyznanych limitów turnusów winna być zgłoszona do Biura Federacji najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia turnusu.
Brak potwierdzenia z organizacji zakładowej uczestnictwa w przyznanym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanego limitu w danym cyklu rozliczeniowym.
Istnieje możliwość przyjazdu na pobyt leczniczy z osobą towarzyszącą, w miarę posiadania wolnych miejsc przez Sanatorium „Chemik”. Osoba towarzysząca będzie zobowiązana uiścić opłatę według preferencyjnych cen przygotowanych dla członków związków. Pobyt z osobą towarzyszącą musi być uzgodniony z Biurem Federacji. Przy czy uzgodnienie musi nastąpić najpóźniej na 6 tygodni przed rozpoczęciem turnusu.

Po połowie pierwszego cyklu rozliczeniowego Prezydium przeprowadzi analizę wykorzystania przez organizacje zakładowe przyznanych limitów pobytów leczniczych.
O wynikach analizy poinformuje członków Rady Federacji.

Czytaj więcej

Urlop pracownika biura Federacji

30 czerwca 2016

W związku z urlopem pracownika biura Federacji Pani Ewy Krzepkowskiej biuro Federacji w dniach 1-15.07.2016r. będzie nie czynne w sprawach pilnych proszę dzwonić do p.o.Przewodniczącego Pani Aleksandry Gac nr.tel.602222494

Czytaj więcej

Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego FZZPCh,Sz i C w Polsce

30 czerwca 2016

25 czerwca odbyły się ogólnopolskie zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego FZZPCh,Sz i C w Polsce. W Oświęcimiu, przy pięknej pogodzie, zawody te wygrała drużyna z firmy Ekomontig. Drugie miejsce zajęła drużyna Synthosa z Oświęcimia, a trzecie „Azotowcy” z Puław. Po zawodach mieliśmy trochę czasu na wspólny posiłek, a następnie pośpieszyliśmy wspierać naszą drużynę piłkarską w meczu ze Szwajcarami. I pomogło!!!. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku również będziemy mogli się cieszyć z naszego wspólnego, związkowego wędkowania…

Bogdan Połącarz

Czytaj więcej

XIII Mazurski Ogólnopolski Rejs Chemików MORCH 2016r.i XXXI Spływ Kajakowy „Kormoran 2016r”

30 czerwca 2016

Informacja o imprezach turystycznych odbywający się pod patronatem Federacji

W dniach 04– 11 czerwca 2016 r. na pojezierzu mazurskim odbyły się dwie duże ogólnopolskie imprezy turystyczne, w których uczestniczyło 180 osób. Były to: XIII Mazurski Ogólnopolski Rejs Chemików MORCH 2016 i XXXI Spływ Kajakowy „Kormoran 2016”. Organizacyjnie imprezy przygotowane zostały przez kol. Tadeusza Blicharskiego i Krzysztofa Rogowskiego, którym w sprawnym ich przeprowadzeniu pomagali członkowie klubów żeglarskiego i kajakowego działających przy Oddziale Zakładowym PTTK przy Michelin Polska S.A..

Żeglarze tym razem wybrali tzw. trasę południową. Początek i zakończenie rejsu miało miejsce w Rynie. Portami etapowymi były: Przystań PAN w Wierzbie nad jez. Bełdany, marina Wrota Mazur nad jez. Roś, port Niedźwiedzi Róg nad Śniardwami, marina Klub Mila w Kamieniu, port Nawigator XXI nad jez. Tałty. Cała trasa liczyła ok. 160 km.

W celu urozmaicenia załogom pływania, rozgrywane były w czasie rejsu biegi regatowe. Uczestnicy rywalizowali na 19 jachtach w dwóch klasach tj. do 7,5 m i powyżej. Podczas postojów w portach rozgrywane były konkurencje lądowe takie jak: wielobój żeglarski oraz turniej w Boule. Startowały32 dwuosobowe zespoły. Suma punktów za aktywność w konkurencjach wodnych i lądowych decydowała o wyniku w klasyfikacji generalnej rejsu, za zwycięstwo w której pierwszą nagrodę stanowiło zaproszenie do nieodpłatnego uczestnictwa w przyszłorocznym rejsie. Czas wieczorny był również zorganizowany – popisy szantymenów, gawędy żeglarskie oraz tańce gromadziły przy ogniskach lub w tawernach niezmordowaną brać. W bieżącym roku po wielu latach przerwy zorganizowano chrzest żeglarski. W trakcie wspaniałej zabawy i po zaliczeniu specjalnych zadań 17 neofitów przyjętych zostało do wodniackiego grona.

Kajakarze spływali, jak co roku najpiękniejszym polskim szlakiem kajakowym tj. rzeką Krutynią. Wystartowali w Sorkwitach a zakończyli spływ w Iznocie – wcześniej niż zazwyczaj gdyż warunki pogodowe nie zachęcały do pływania kajakiem po jeziorach Bełdany i Mikołajskim. W trakcie spływu,podczas dnia przerwy, organizatorzy przeprowadzili konkurencje sportowo-rekreacyjne tj. turniej piłki siatkowej, regaty kajakowe, przeciąganie liny.

Niestety tydzień na wodzie szybko minął i obie grupy spotkały się w Mikołajkach i Rynie na końcowych uroczystych apelach. W trakcie tych spotkań przedstawiciele instytucji wspierających z przedstawicielem Serwisu Personalnego Michelin Polska S.A. –Grzegorzem Żółtowskim i przewodniczącą Federacji ZZ Przem. ChSziC w Polsce –Aleksandrą Gac na czele wręczyli zwycięzcom poszczególnych konkurencji nagrody i dyplomy. Najmłodsi uczestnicy spływu kajakowego z rąk pani Aleksandry Gac, otrzymali upominki ufundowane przez zakładowe organizacje związkowe należące do Federacji Chemików. Następnie wszyscy udali się na uroczystą kolację w trakcie której przy dobrej muzyce tańczono i śpiewano a w przerwach wymieniano się wrażeniami deklarując jednocześnie chęć spotkania się za rok. Organizatorzy zapewnili, że dołożą starań, aby w 2017 roku obie imprezy odbyły się w dniach od 27 maja do 3czerwca.

W imieniu uczestników i organizatorów obu imprez, przekazuję gorące podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, których pomoc w przygotowaniu a następnie realizacji tych przedsięwzięć jest nieoceniona. Wasza przychylna turystyce postawa pozwala corocznie w aktywny sposób wypoczywać coraz większej grupie naszych kolegów. Wielkie dzięki i niech szczodrość będzie z Wami.

 

Z turystycznym pozdrowieniem

Komandor Koordynator

Krzysztof Rogowski

Czytaj więcej

Komunikat z Rady Federacji z dnia 15.06.2016r.

20 czerwca 2016

Komunikat z posiedzenia Rady Federacji w dniu 15.06.2016 r.

W dniu 15.06.2016 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wawrzkowiżnie k/Bełchatowa odbyło się posiedzenie Rady Federacji. W naszym posiedzeniu brał udział Przewodniczący OPZZ Kol. Jan Guz, za co bardzo dziękuję.
Na posiedzeniu zostały omówione najważniejsze sprawy:

1. Rada Federacji wybrała: Aleksandrę Gac – Wiceprzewodniczącą Federacji p.o. Przewodniczącego Federacji oraz Krzysztofa Rogowskiego – Wiceprzewodniczącego Federacji do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Sanatorium „Chemik”, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwały o podziale zysku, jak i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

2. Omówiono projekt Statutu Federacji po naniesionych poprawkach zaproponowanych na posiedzeniu Rady Federacji w marcu oraz projekty Regulaminu Organizacyjnego Federacji i Ordynacji Wyborczej Federacji. Podczas dyskusji zaproponowane zostały jeszcze zmiany. Po uwzględnieniu poprawek oraz wyjaśnieniu wątpliwości dokumenty zostały przyjęte przez Radę Federacji. Rada Federacji zatwierdzone dokumenty rekomenduje pod obrady Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji.

3. Rada Federacji uchwaliła termin oraz miejsce posiedzenia Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji na dzień 23.09.2016 r. w Sanatorium „Chemik” w Dusznikach Zdroju.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie finansowe oraz z działalności Federacji za rok 2015. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę

5. Rada Federacji zatwierdziła „Regulamin przyznawania finansowanych przez Federację pobytów leczniczych w Sanatorium „Chemik” dla członków organizacji zakładowych wchodzących w skład Federacji”.

6. Podjęto uchwałę o wykreśleniu NSZZ Pracowników Huty Szkła „Jaroszowiec”

7. Rada Federacji odwołała Kol. Małgorzatę Karwacką z członka Prezydium oraz z funkcji Wiceprzewodniczącej Federacji.

8. Rada Federacji przyjęła w poczet członków Federacji Związek Zawodowy Pracowników Avantor Performance Materials Poland S.A. z Gliwic.

9. Na wniosek Komisji Rewizyjnej wykreślono 15 organizacji związkowych z członków Federacji, które już nie istnieją.

10. Kol. Bożena Borys przedstawiła informację z wyjazdowego w czerwcu posiedzenia Rady OPZZ.

11. Kol. Krzysztof Rogowski przedstawił informację ze Spływu Kajakowego Chemików „Kormoran” oraz z Mazurskiego Ogólnopolskiego Rejsu Żaglowego „MORCH 2016”.

Czytaj więcej

Życzenia z Okazji DNIA CHEMIKA

9 czerwca 2016

chemik

Z okazji obchodów Dnia Chemika,

Wszystkim PRACOWNIKOM BRANŻY CHEMICZNEJ, życzę dużo zdrowia, szczęścia oraz sukcesów zawodowych.
Życzę także, aby w Waszych Firmach był prowadzony dialog społeczny pomiędzy Pracodawcą a Waszymi Przedstawicielami, którego wynikiem będzie lepsza, bezpieczniejsza i godnie opłacana praca.

Aleksandra Gac
Wiceprzewodnicząca FZZPChSziC w Polsce

Czerwiec 2016 rok

Czytaj więcej

Komunikat OPZZ w sprawie Równych wynagrodzeń w UE

30 maja 2016

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

 

 

Równe wynagrodzenia w UE?

Równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu to zasada, która podzieliła kraje Unii Europejskiej. Taka propozycja została zawarta w najnowszej nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych. W Polsce problem ten dotyczy ponad 200 tysięcy osób.  Aktualnie pracownik delegowany musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej kraju do którego został wysłany. A to oznacza, że będzie otrzymywał niższe wynagrodzenie niż pozostali pracownicy razem z nim pracujący.

Zdaniem OPZZ to nieuczciwe, aby tylko z powodu innej narodowości pracownik polski otrzymywał niższe wynagrodzenie. To przejaw dyskryminacji ze względu na narodowość.

Polscy pracodawcy są przeciwni wprowadzaniu tej zasady, argumentując, że zmniejszy to konkurencyjność polskich firm na rynkach UE. Jako związkowcy pytamy się: Jak długo można budować przewagę konkurencyjną niskimi wynagrodzeniami pracowników? Czyli tak naprawdę kosztem pracowników. Polski rząd, z grupą państw nowych w UE, podziela pogląd pracodawców.

Dyskusja w tej sprawie toczy się zarówno w Polsce jak i na forum Parlamentu Europejskiego. Z tego względu członkowie Zespołu Prawa Pracy Rady Dialogu z ramienia OPZZ spotkali się w Brukseli z Europarlamentarzystami Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ze strony OPZZ uczestniczyli: Andrzej Radzikowski, Romuald Wojtkowiak i Paweł Śmigielski. Grupę eurodeputowanych stanowili: Krystyna Łybacka, Bogusław Liberadzki i Janusz Zemke.  W trakcie spotkania analizowano zagrożenia dla polskiej gospodarki, ale też racje strony związkowej.

Europarlamentarzyści wskazywali na znaczną ilość państw przeciwnych wprowadzeniu zasady równych wynagrodzeń i z tego względu potrzebę poszukiwania kompromisu.  Poseł Krystyna Łybacka zgłosiła propozycję stopniowego, np. w ciągu 10 lat, dochodzenia do zasady „ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu” oraz wprowadzenia nadzoru partnerów społecznych nad jej wdrażaniem.

Biorąc pod uwagę złożoność problemu i dużą różnicą zdań pomiędzy rządami,  związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, propozycja wydaje się godna rozważenia.

 

 

Biuro Prasowe OPZZ

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel.: 22 551 55 03(04),

fax.:22 551 55 01

Email.:biuroprasowe@opzz.org.pl

 

Równe wynagrodzenia w UE – pobierz

Czytaj więcej

Komunikat OPZZ w sprawie oskładkowania umów.

30 maja 2016

Od wielu lat Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się oskładkowania wszystkich rodzajów pracy. To jeden z warunków uzdrowienia systemu emerytalnego. Dlatego OPZZ z satysfakcją przyjął informację o pozytywnych skutkach oskładkowania części umów zleceń. Według danych ZUS na skutek tych zmian znacznie wzrosły wpływy ze składek. Dzięki temu poprawia się kondycja systemu emerytalnego, a przede wszystkim przyszli emeryci będą mieć wyższe emerytury.

 

 

OPZZ popiera oskładkowanie wszystkich rodzajów zatrudnienia – w tym umów zleceń i umów o dzieło. Obecnie wciąż system jest dziurawy, co pogarsza kondycję ZUS, skazuje setki tysięcy pracowników na niskie emerytury, a zarazem uprzywilejowuje pracodawców, którzy wymigują się z etatowego zatrudnienia.  Jednolite oskładkowanie wszystkich rodzajów umów nie tylko poprawiłoby kondycję systemu emerytalnego, ale też sprzyjałoby zatrudnianiu na etat.

 

 

Należy też znieść limit trzydziestokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia, powyżej którego składki nie są odprowadzane. Nie godzimy się, aby krezusi nie płacili składek od większości dochodów.

 

Oskładkowanie umów.pdf

 

Czytaj więcej