Aktualności

Niższy wiek emerytalny najwcześniej w 2018 r.

25 lutego 2016

ZUS chce 9-miesięcznego vacatio legis dla prezydenckiego projektu ustawy, bo nie ma systemu komputerowego do wdrożenia nowych przepisów. Szybkie wejście w życie regulacji mogą też opóźnić spory partnerów społecznych, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Nic nie wskazuje na to, że prezydencki projekt ustawy o obniżonym wieku szybko wejdzie w życie. I bynajmniej nie jest to kwestia tylko uwag, które zgłosił do niego ZUS. Uchwalenie nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.) może odwlec się w czasie także ze względu na Radę Dialogu Społecznego (RDS). Jak wynika z harmonogramu prac jej zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych, do którego dotarł DGP, jego członkowie planują zakończyć dyskusje dotyczące obniżenia wieku emerytalnego zaproponowanego przez prezydenta dopiero w sierpniu. Przy czym i ta data nie jest pewna.
– Już teraz związkowcy domagają się rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do skorzystania z projektu prezydenckiego – wskazuje Jeremi Mordasewicz, ekspert emerytalny Konfederacji Lewiatan, członek rady nadzorczej ZUS.
W pierwszej kolejności mają być omówione propozycje „Solidarności” i OPZZ dotyczące m.in. prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę bez względu na wiek w zależności od posiadanego stażu ubezpieczeniowego.
– Jedyną rzeczą, na którą się możemy zgodzić w czasie dyskusji nad projektem prezydenckim w RDS, jest umożliwienie przejścia na wcześniejszą emeryturę osobom mającym 42 lata opłacania składek, pod warunkiem że swoją aktywność zawodową zaczęły tuż po szkole. Na pewno się nie zgodzimy na propozycję związkowców, żeby kobiety mogły przechodzić na emeryturę bez względu na wiek po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 – dodaje Jeremi Mordasewicz.

Czytaj więcej

Zmiany w umowach terminowych już obowiązują

25 lutego 2016

Od 22 lutego 2016 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprowadzają obszerne zmiany w zasadach zawierania umów na czas określony. Sprawdź co zmieniło się w przepisach.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy na czas określony. Przy czym, zatrudnienie na czas określony nie będzie mogło przekroczyć 33 miesięcy, niezależnie od tego, czy będzie to jedna umowa czy kilka kolejnych umów terminowych.
Jeśli 22 lutego 2016 r. pracownik będzie już zatrudniony na podstawie umowy terminowej zawartej wcześniej, to będzie się ona liczyła jako pierwsza lub jako druga, jeżeli była drugą umową terminową. Nie ma znaczenia dla ustalenia liczby umów, czy były między nimi przerwy i jak długie. Zawarcie czwartej umowy terminowej będzie równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony. Natomiast po upływie 33 miesięcy zatrudnienia na umowę na czas określony przekształci się ona z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony.

Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyły sytuacji wymienionych w kodeksie pracy, a które są uzasadnione specyficznymi sytuacjami zakładu pracy, czyli w razie konieczności zatrudnienia kogoś na zastępstwo za nieobecnego pracownika, wykonania prac dorywczych lub sezonowych, na okres kadencji lub gdy u pracodawcy wystąpią obiektywne przyczyny uzasadniające zatrudnienie terminowe. Ta ostatnia przesłanka jest niedookreślona i może w praktyce wywołać rozbieżności interpretacyjne.

Jak należy traktować umowę na czas określony zawartą przed dniem 22 lutego 2016 r.?>>>

Z katalogu umów wykreślono zawierane na czas wykonania określonej pracy oraz na zastępstwo. A zatem, zgodnie ze znowelizowanym art. 25 § 1 kodeksu pracy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na umowę o pracę na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Nowością jest, że kodeks pracy dopuszcza ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Może być ona ponownie zawarta z pracownikiem, który ma być zatrudniony przy wykonywaniu pracy innego rodzaju niż na podstawie pierwszej takiej umowy. Nowością jest też, że pracodawca będzie mógł przy ponownym zatrudnianiu tego samego pracownika po co najmniej trzech latach od rozwiązania poprzedniej umowy zawrzeć z nim ponownie umowę na okres próbny.
Do wprowadzonych zmian trzeba było dostosować przepisy regulujące okresy wypowiedzenia umów, które od 22 lutego są  same dla umów na czas określony jak przy umowach na czas nieokreślony. Ich długość będzie zależała od stażu pracy u pracodawcy i wyniesie odpowiednio: dwa tygodnie, miesiąc albo trzy miesiące. Nadal jednak pracodawca wypowiadając umowę terminową nie będzie musiał wskazywać przyczyny wypowiedzenia ani skonsultować wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową.

Nowe przepisy potwierdzają także uprawnienie pracodawcy do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Źródło: http://www.kadry.abc.com.pl/

Czytaj więcej

Od 22 lutego obowiązuje nowy wzór umowy o pracę

24 lutego 2016

22 lutego weszły w życie ważne zmiany w zakresie zawierania umów terminowych. Zmiana przepisów wymusiła zmianę wzoru umowy o pracę.

Nowy wzór umowy o pracę, który zaczął obowiązywać wraz z wejściem w życie zmian w umowach terminowych, określa rozporządzenie MPiPS z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2015 r. poz. 2005).

Czytaj więcej

W czasie regulaminowej przerwy pracownik może wyjść na papierosa

24 lutego 2016

Obowiązujące przepisy prawa pracy nie posługują się terminem przerwy na papierosa. Przepisy nakładają jednak na pracodawcę obowiązek udzielania pracownikowi przerw z innych tytułów, które mogą zostać wykorzystane przez pracownika na palenie tytoniu, uważa Jarosław Masłowski, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zarówno regulacje zawarte w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p  jak i w aktach wykonawczych nie przewidują obowiązku udzielania przez pracodawcę pracownikowi przerw w związku z koniecznością palenia tytoniu.

Czytaj więcej

Posiedzenie Prezydium Federacji

19 lutego 2016

W dniu 18.02.2016r. o godz. 10.30 w Warszawie w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji. Posiedzenie otworzyła kol. Aleksandra Gac, Wiceprzewodnicząca Federacji pełniąca obecnie obowiązki Przewodniczącego. W pierwszej części posiedzenia brał udział kol. Tadeusz Szmit, który przedstawił aktualną sytuacje w OPZZ. Następnie krótko podyskutowaliśmy w zakresie współpracy pomiędzy OPZZ a Federacją. Następnie przystąpiliśmy do realizacji celu dla nas najważniejszego, czyli przygotowania Projektu Statutu Federacji.

Czytaj więcej

Komunikat

19 lutego 2016

W dniach 16-17.02.2016r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Dialogu w Chemii”. Gospodarzem tym razem był Sekretariat Chemii NSZZ „Solidarność”. Wspólnie z przedstawicielem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ocenialiśmy obecną sytuacje w przemyśle chemicznym oraz zastanawialiśmy się nad jej najbliższa przyszłością. Bardzo mocno trzeba zaznaczyć, że podczas tych naszych „trójstronnych” rozmów panowała bardzo dobra atmosfera. Wspólnie podczas tego dialogu w sposób merytoryczny ocenialiśmy szanse i zagrożenia stojące przed nami. Celowo pisze „przed nami” bo całość dialogu zakończyliśmy konkluzją, że problemy dotyczące polskiej chemii są wspólnymi problemami Związków Zawodowych i Pracodawców. Następne spotkanie odbędzie się jesienią. Gospodarzem będzie Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce.

Czytaj więcej

Posiedzenie Prezydium Rady Federacji

15 lutego 2016

W dniu 22 stycznia 2016 r. w siedzibie MZZ Pracowników zakładów Azotowych „Puławy” S.A. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Federacji, na którym omówiono m.in.:

– sprawy związane z ustaleniem terminu i miejsca posiedzenia Rady Federacji,

– członkowie Prezydium zapoznali się ze sprawą sporu zbiorowego w Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o., Oddział Sekurit Transport Division w Żarach,

– zapoznano się z propozycją szkolenia w Magdeburgu – wspólna inicjatywa związków zawodowych z Niemiec oraz Solidarności na temat „Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy,

formą dialogu pomiędzy związkami zawodowymi a pracownikami,

– została przedstawiona informacja o przeprowadzonym przez Federacje w Dusznikach Zdroju szkoleniu dla Kobiet na temat „Kobieta w miejscu pracy”.

Poza tym członkowie Prezydium otrzymali wstępną informację na temat organizacji związkowych niewywiązujący się z płacenia składek. Poruszono sprawę organizacji w 2016 roku zawodów wędkarskich. Prezydium omówiło również sprawy związane z bieżącą działalnością Federacji.

Członkowie Prezydium bardzo dziękują Koledze Mirkowi Pomorskiemu za zaproszenie i zorganizowanie Prezydium w  Puławach, a także Markowi  Maraszkowi  za pomoc w organizacji spotkania.

Czytaj więcej