Od 22 lutego obowiązuje nowy wzór umowy o pracę

24 lutego 2016

22 lutego weszły w życie ważne zmiany w zakresie zawierania umów terminowych. Zmiana przepisów wymusiła zmianę wzoru umowy o pracę.

Nowy wzór umowy o pracę, który zaczął obowiązywać wraz z wejściem w życie zmian w umowach terminowych, określa rozporządzenie MPiPS z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2015 r. poz. 2005).

Nowelizacja likwiduje umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy. Ponadto w odniesieniu do umowy o pracę na czas określony, która została zawarta na okres przekraczający określone w przepisach limity, pracodawca będzie musiał w umowie o pracę zamieścić informacje o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy. Nie mogą to być ogólnikowe przesłanki, a muszą być szczegółowo opisane. Ponadto pracodawca musi w ciągu pięciu dni roboczych od daty zawarcia ponadlimitowej umowy terminowej poinformować o tym właściwego okręgowego inspektora pracy.

Nowy wzór umowy dostępny jest tutaj >>

Źródło: http://www.kadry.abc.com.pl/