Temat świadczeń finansowanych przez organizacje związkowe a podatek dochodowy od osób fizycznych.

18 marca 2016
Związki zawodowe mogą przyznawać swoim członkom różnego rodzaju świadczenia. Warto jednak zastanowić się, kiedy obdarowani będą mogli cieszyć się z otrzymanego świadczenia bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego.
Co do zasady bowiem, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia stawiane do dyspozycji przez organizacje związkowe stanowią przychód z innych źródeł. Jednakże w zawartym w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych katalogu zwolnień przedmiotowych pkt 9 dotyczy świadczeń finansowanych ze środków związków zawodowych. We wskazanym przepisie ustawodawca wskazał bowiem, iż wolne od podatku są zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł.

Zmienione w 2010 r. brzmienie powyższego przepisu pozwala na wypłacanie wolnych od podatku zapomóg nie tylko w ściśle określonych przypadkach, ale zawsze gdy zachodzi taka potrzeba. Zarząd organizacji związkowej może na przykład podjąć uchwałę o przyznaniu swoim członkom „zapomogi świątecznej”. W takim przypadku wypłacona kwota, o ile nie przekroczy 638 zł, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Pamiętać jednak należy, iż w przypadku przekroczenia wskazanej kwoty lub obdarowania swoich członków świadczeniami w innej formie niż pieniężna, na organizacji związkowej po zakończeniu roku podatkowego ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Źródło: http://www.pckp.pl