Aktualności

Komunikat z Rady Federacji z dnia 15.06.2016r.

20 czerwca 2016

Komunikat z posiedzenia Rady Federacji w dniu 15.06.2016 r.

W dniu 15.06.2016 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wawrzkowiżnie k/Bełchatowa odbyło się posiedzenie Rady Federacji. W naszym posiedzeniu brał udział Przewodniczący OPZZ Kol. Jan Guz, za co bardzo dziękuję.
Na posiedzeniu zostały omówione najważniejsze sprawy:

1. Rada Federacji wybrała: Aleksandrę Gac – Wiceprzewodniczącą Federacji p.o. Przewodniczącego Federacji oraz Krzysztofa Rogowskiego – Wiceprzewodniczącego Federacji do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Sanatorium „Chemik”, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwały o podziale zysku, jak i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

2. Omówiono projekt Statutu Federacji po naniesionych poprawkach zaproponowanych na posiedzeniu Rady Federacji w marcu oraz projekty Regulaminu Organizacyjnego Federacji i Ordynacji Wyborczej Federacji. Podczas dyskusji zaproponowane zostały jeszcze zmiany. Po uwzględnieniu poprawek oraz wyjaśnieniu wątpliwości dokumenty zostały przyjęte przez Radę Federacji. Rada Federacji zatwierdzone dokumenty rekomenduje pod obrady Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji.

3. Rada Federacji uchwaliła termin oraz miejsce posiedzenia Zgromadzenia Związków Zawodowych Federacji na dzień 23.09.2016 r. w Sanatorium „Chemik” w Dusznikach Zdroju.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie finansowe oraz z działalności Federacji za rok 2015. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę

5. Rada Federacji zatwierdziła „Regulamin przyznawania finansowanych przez Federację pobytów leczniczych w Sanatorium „Chemik” dla członków organizacji zakładowych wchodzących w skład Federacji”.

6. Podjęto uchwałę o wykreśleniu NSZZ Pracowników Huty Szkła „Jaroszowiec”

7. Rada Federacji odwołała Kol. Małgorzatę Karwacką z członka Prezydium oraz z funkcji Wiceprzewodniczącej Federacji.

8. Rada Federacji przyjęła w poczet członków Federacji Związek Zawodowy Pracowników Avantor Performance Materials Poland S.A. z Gliwic.

9. Na wniosek Komisji Rewizyjnej wykreślono 15 organizacji związkowych z członków Federacji, które już nie istnieją.

10. Kol. Bożena Borys przedstawiła informację z wyjazdowego w czerwcu posiedzenia Rady OPZZ.

11. Kol. Krzysztof Rogowski przedstawił informację ze Spływu Kajakowego Chemików „Kormoran” oraz z Mazurskiego Ogólnopolskiego Rejsu Żaglowego „MORCH 2016”.

Czytaj więcej

Życzenia z Okazji DNIA CHEMIKA

9 czerwca 2016

chemik

Z okazji obchodów Dnia Chemika,

Wszystkim PRACOWNIKOM BRANŻY CHEMICZNEJ, życzę dużo zdrowia, szczęścia oraz sukcesów zawodowych.
Życzę także, aby w Waszych Firmach był prowadzony dialog społeczny pomiędzy Pracodawcą a Waszymi Przedstawicielami, którego wynikiem będzie lepsza, bezpieczniejsza i godnie opłacana praca.

Aleksandra Gac
Wiceprzewodnicząca FZZPChSziC w Polsce

Czerwiec 2016 rok

Czytaj więcej

Komunikat OPZZ w sprawie Równych wynagrodzeń w UE

30 maja 2016

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

 

 

Równe wynagrodzenia w UE?

Równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu to zasada, która podzieliła kraje Unii Europejskiej. Taka propozycja została zawarta w najnowszej nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych. W Polsce problem ten dotyczy ponad 200 tysięcy osób.  Aktualnie pracownik delegowany musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej kraju do którego został wysłany. A to oznacza, że będzie otrzymywał niższe wynagrodzenie niż pozostali pracownicy razem z nim pracujący.

Zdaniem OPZZ to nieuczciwe, aby tylko z powodu innej narodowości pracownik polski otrzymywał niższe wynagrodzenie. To przejaw dyskryminacji ze względu na narodowość.

Polscy pracodawcy są przeciwni wprowadzaniu tej zasady, argumentując, że zmniejszy to konkurencyjność polskich firm na rynkach UE. Jako związkowcy pytamy się: Jak długo można budować przewagę konkurencyjną niskimi wynagrodzeniami pracowników? Czyli tak naprawdę kosztem pracowników. Polski rząd, z grupą państw nowych w UE, podziela pogląd pracodawców.

Dyskusja w tej sprawie toczy się zarówno w Polsce jak i na forum Parlamentu Europejskiego. Z tego względu członkowie Zespołu Prawa Pracy Rady Dialogu z ramienia OPZZ spotkali się w Brukseli z Europarlamentarzystami Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ze strony OPZZ uczestniczyli: Andrzej Radzikowski, Romuald Wojtkowiak i Paweł Śmigielski. Grupę eurodeputowanych stanowili: Krystyna Łybacka, Bogusław Liberadzki i Janusz Zemke.  W trakcie spotkania analizowano zagrożenia dla polskiej gospodarki, ale też racje strony związkowej.

Europarlamentarzyści wskazywali na znaczną ilość państw przeciwnych wprowadzeniu zasady równych wynagrodzeń i z tego względu potrzebę poszukiwania kompromisu.  Poseł Krystyna Łybacka zgłosiła propozycję stopniowego, np. w ciągu 10 lat, dochodzenia do zasady „ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu” oraz wprowadzenia nadzoru partnerów społecznych nad jej wdrażaniem.

Biorąc pod uwagę złożoność problemu i dużą różnicą zdań pomiędzy rządami,  związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, propozycja wydaje się godna rozważenia.

 

 

Biuro Prasowe OPZZ

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel.: 22 551 55 03(04),

fax.:22 551 55 01

Email.:biuroprasowe@opzz.org.pl

 

Równe wynagrodzenia w UE – pobierz

Czytaj więcej

Komunikat OPZZ w sprawie oskładkowania umów.

30 maja 2016

Od wielu lat Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się oskładkowania wszystkich rodzajów pracy. To jeden z warunków uzdrowienia systemu emerytalnego. Dlatego OPZZ z satysfakcją przyjął informację o pozytywnych skutkach oskładkowania części umów zleceń. Według danych ZUS na skutek tych zmian znacznie wzrosły wpływy ze składek. Dzięki temu poprawia się kondycja systemu emerytalnego, a przede wszystkim przyszli emeryci będą mieć wyższe emerytury.

 

 

OPZZ popiera oskładkowanie wszystkich rodzajów zatrudnienia – w tym umów zleceń i umów o dzieło. Obecnie wciąż system jest dziurawy, co pogarsza kondycję ZUS, skazuje setki tysięcy pracowników na niskie emerytury, a zarazem uprzywilejowuje pracodawców, którzy wymigują się z etatowego zatrudnienia.  Jednolite oskładkowanie wszystkich rodzajów umów nie tylko poprawiłoby kondycję systemu emerytalnego, ale też sprzyjałoby zatrudnianiu na etat.

 

 

Należy też znieść limit trzydziestokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia, powyżej którego składki nie są odprowadzane. Nie godzimy się, aby krezusi nie płacili składek od większości dochodów.

 

Oskładkowanie umów.pdf

 

Czytaj więcej

Wzrost wynagrodzeń, waloryzacja emerytur i rent w 2017. Wspólna propozycja reprezentatywnych central związkowych

19 maja 2016

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych uzgodniły wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2017 roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Stanowisko jest wynikiem prac strony związkowej w Radzie Dialogu Społecznego opartych o prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r. przedstawionych Radzie przez rząd na początku maja br., zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Reprezentatywne związki zawodowe proponują, by w 2017 r. wzrost:

  • wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosił nie mniej niż 5,7 proc.;
  • wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosił nie mniej niż 10,9 proc.;
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosił nie mniej niż 6,5 proc.

OPZZ, NSZZ „Solidarność” i FZZ proponują, by wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosił nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 roku zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016.  Dodatkowo strona związkowa Rady Dialogu Społecznego wnioskuje, by zagwarantować w sposób systemowy waloryzację najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w taki sposób, by zapewniała ona utrzymanie siły nabywczej tych świadczeń uwzględniając jednocześnie wzrost gospodarki krajowej.

 

 

Strona związkowa Rady Dialogu Społecznego zastrzegła sobie prawo do korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową proponowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017r.

 

Treść listu (PDF)

Czytaj więcej

Komunikat z Posiedzenia Prezydium w dniu 13.05.2016r.w Dusznikach Zdrój

18 maja 2016

W dniu 13.05.2016 roku w Sanatorium „Chemik” w Dusznikach Zdroju odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Federacji.

Na posiedzeniu zostały omówione najważniejsze sprawy:

  1. Omówiono projekt Statutu Federacji po naniesieniu poprawek zaproponowanych na posiedzeniu Rady Federacji oraz projekty Regulaminu Organizacyjnego Federacji i Ordynacji Wyborczej Federacji.

  2. Uzgodniono projekt ustalenia zasad przyznawania miejsc na pobyty lecznicze w Sanatorium „Chemik” dla członków organizacji zakładowych wchodzących w skład Federacji.

  3. Ustalono termin i miejsce posiedzenia Rady Federacji w czerwcu oraz program tego posiedzenia.

  4. Omówiono także zakres tematyczny szkoleń, które zamierza przeprowadzić Federacja w drugiej połowie roku 2016.

  5. W sprawach różnych zostały poruszone sprawy bieżącej działalności Federacji.

Łączę pozdrowienia

Aleksandra Gac – Wiceprzewodnicząca FZZPChSziC w Polsce

Czytaj więcej

Manifestacja 1 maja Warszawa

5 maja 2016

1-go maja uczestnicząc w manifestacji w Warszawie, oddaliśmy hołd poległym robotnikom
w Chicago w roku 1886. Ta najwyższa ofiara, swoje życie, które złożyli robotnicy walczący min. o 8-mio godzinny dzień pracy nie poszła na marne. Nie wolno nam nigdy o tym zapomnieć. Cześć Ich Pamięci!. Popierając osobiście jakże aktualne postulaty OPZZ maszerowaliśmy jako Federacja pod hasłami-Godna Praca, Godna Płaca, Godna Emerytura….

Czytaj więcej

Spotkanie w Magdeburgu w dniach 21-22.04.2016r

5 maja 2016

W dniach 21-22.04.2016 r. w Magdeburgu odbyło się spotkanie polsko-niemieckie na temat znaczenia ponadzakładowych/branżowych układów zbiorowych w Polsce i w Niemczech.

Ze strony polskiej uczestniczyli w spotkaniu członkowie organizacji związkowych wchodzących w skład „Solidarności” z przewodniczącym Sekretariatu Chemicznego   Kol. Mirosławem Miarą oraz przedstawiciele z naszej Federacji w osobach: Wiceprzewodniczących Federacji: Koleżanki Aleksandry Gac i Bożeny Borys oraz Wiceprzewodniczącego MNSZZ Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Kolegi Piotra Nowakowskiego. Na spotkanie zostali także zaproszeni przedstawiciele Pracodawców oraz przedstawiciel z Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele QFC oraz IG BCE, a także przedstawiciel Pracodawców. Głównym celem tego zebrania było wyjaśnienie jak ważne i jakie znaczenie mają dla pracowników w Niemczech branżowe układy zbiorowe pracy. Jak one funkcjonują i ich rola w niemieckich firmach. Przedstawiona została także sytuacja funkcjonowania układów zbiorowych pracy w Polsce. Wszyscy uczestnicy określili, że wymiana doświadczeń pomiędzy stroną polską i niemiecką była bardzo ciekawa i pozwoliła zrozumieć mechanizmy działania  prawa pracy w Niemczech dla strony polskiej.

Podczas spotkania uczestnicy otrzymali ogromny zasób wiedzy z zakresu prawa pracy z obu stron: polskiej i niemieckiej. Na zakończenie uczestnicy potwierdzili, że takie spotkania są bardzo potrzebne i był to pierwszy etap tego typu spotkań.

Czytaj więcej